Original Article


TPD52 is a prognostic biomarker and potential therapeutic target for ER+/PR+/HER2+ breast cancer

Xiaolin Cheng, Zhengdong Li, Xiaoqing Jia, Zhiyuan Fan, Qizhi He, Zhigang Zhuang

Download Citation